CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 24/2008

sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 3,0 No escau 43% Les observacions que el Govern ha recollit fan referència al contingut de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 d’octubre, aprova per unanimitat el Dictamen 24/2008 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut.

El Dictamen conté una observació general i set observacions a l’articulat. En aquest dictamen el CTESC realitza majoritàriament observacions tècniques sobre el contingut de l’Avantprojecte.

L’article 3.1 dels Estatuts estableix que els òrgans de govern i direcció de l’ICS, són el consell d’Administració i el director/a gerent. El CTESC considera que s’haurien d’afegir, en aquest article, la Secretaria del Consell d’Administració, la Comissió Executiva, les comissions assessores i al Comitè de direcció, ja que posteriorment es defineixen com a tals.

L’article 6.7 dels Estatuts condiciona, entre d’altres requisits, la inclusió d’urgència d’un punt a l’ordre del dia a la presència de tots el membres del Consell d’Administració (presents o representats). El CTESC considera que aquest requisit podria impossibilitar la inclusió, pel tràmit d’urgència, d’un punt a l’ordre del dia, per la qual cosa proposa retirar aquest requisit.

Pel que fa a la composició de la Comissió Executiva el CTESC considera que s’ha d’aclarir que en el màxim de 8 membres queda inclosa la persona que presideix la Comissió Executiva.

El CTESC considera que els acords del Consell General de Participació es poden prendre per majoria absoluta i no és necessària la majoria de dos terços. Considera que no és necessari un nivell de consens tan qualificat en un òrgan de participació i més tenint en compte que el Consell d’Administració de l’ICS pren els acords per majoria simple.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat