CTESC
Cercador

Dictamen 16/2013

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 5,0 No escau 63% El Govern ha estat receptiu amb les observacions proposades pel CTESC i n’ha acceptat tant de formals com sobre el contingut de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 d’octubre de 2013, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 16/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

El Dictamen conté una observació general i dotze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que a la disposició derogatòria s’hauria d’afegir la derogació de l’article 125.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, per tal d’estar en concordança amb la modificació de l’article 58.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, on es va suprimir que l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització havia de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació o de taxació conjunta.

Pel que fa a la garantia relativa a l’execució simultània de les obres d’urbanització i edificació, el CTESC considera que s’hauria de substituir l’incís “en la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic” per “en dret” atès que la remissió estricta als contractes del sector públic genera dificultats en la pràctica en un tema com els avals, per la qual cosa es proposa que subjectant sempre les garanties a dret, es puguin emprar fórmules més adaptables segons la conjuntura.

Es proposa que en les instal·lacions que afectin terceres persones i en què no sigui necessària l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per obtenir llicència urbanística, s’estableixi l’obligació de sotmetre’s al tràmit d’informació pública.

D’altra banda, es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la interpretació i la concreció de la norma.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat