CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 05/2019

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: DECRET 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
10 4,0 No escau 40%

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de juny de 2019, va aprovar per quinze vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 5/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i deu observacions a l’articulat.
 
El CTESC comparteix la necessitat de regular el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers que exerceixen a Catalunya i considera que cal garantir que tots els professionals coneguin el procés d’acreditació i puguin acollir-s’hi.
 
El CTESC considera que s’hauria d’instar les autoritats estatals competents per modificar el Reial decret llei 1/2015, de 24 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei de garanties i ús racional del medicament i productes sanitaris i incloure la infermeria com a professió sanitària que pugui receptar medicaments subjectes a prescripció mèdica.
 
També recomana instar les autoritats estatals competents per revisar l’establert en l’article 9.1 b 2) del Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers i infermeres, ja que el CTESC considera que l’obtenció del grau d’infermeria en un centre oficial en els cinc anys previs a la sol·licitud d’acreditació hauria de ser considerat suficient per obtenir l’acreditació, sense necessitat de realitzar una formació addicional ni d’acreditar l’experiència laboral.
 
El CTESC considera que la certificació acreditativa del període d’experiència professional hauria d’ajustar-se a un model determinat per la norma i ser incorporat com a annex a la norma.  
 
El CTESC considera que l’experiència professional en el cas de treball per compte propi s’hauria de poder acreditar mitjançant un certificat emès per l’Administració tributària que acredités el període d’alta en l’impost d’activitats econòmiques en algun dels epígrafs corresponents a serveis d’infermeria.
 
El CTESC recomana que la consulta a l’organització representativa de les facultats i les escoles d’infermeria de Catalunya per dissenyar el programa formatiu es faci tant en l’àmbit de les cures generals com de les cures especialitzades.
 
El CTESC recomana que tant l’acreditació atorgada com la revocació de l’acreditació s’inscriguin d’ofici en el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya i es comuniquin al Registre Estatal de Professionals Sanitaris.
 
En relació amb el procediment excepcional regulat en la norma, el CTESC considera, d’una banda, que s’ha de garantir que tots els centres que presten serveis en el SISCAT informin tots els professionals, incloent els que estiguin de baixa, permís o similar i també que s’ampliï el termini, de quatre a sis mesos, per tal de garantir que sigui accessible al conjunt dels professionals. D’altra banda, el CTESC recomana ampliar el procediment excepcional previst per a les infermeres i infermers que presten serveis en els centres del SISCAT a qualsevol centre públic o privat de Catalunya.
 
En el Dictamen també es fan observacions tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat