CTESC
Cercador

Dictamen 31/2014

sobre el Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 5,0 No escau 83% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC, l’única que no s’ha recollit ha estat una que proposava que es fes esment en el text de la norma, d’una manera genèrica, a la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals en l’aplicació i la manipulació de productes sanitaris

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 17 de novembre de 2014, va aprovar per unanimitat el Dictamen 31/2014 sobre el Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya.

El Dictamen conté dues observacions generals i sis observacions a l’articulat.

El CTESC valora que la creació d’un únic Registre de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitaris permeti avançar en l’ús més segur i sostenible d’aquestes tècniques.

També considera que s’hauria de preveure i regular l’accés públic a la informació bàsica sobre l’acreditació de productors i operadors inclosos al Registre.

En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la interpretació i la concreció de la norma.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat