CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 26/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 3,0 No escau 38% El Govern ha acceptat dues observacions referents a qüestions formals -sobre precisió de conceptes- i una observació al contingut de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 31 de maig de 2010, aprova per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 26/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011.

El Dictamen conté deu observacions generals i vuit a l’articulat.

El CTESC considera que el desplegament normatiu de la Llei de serveis socials no ha donat resposta, amb l’eficiència i la suficiència necessàries, a les premisses de què partia la Llei, i que s’ha actuat amb retard i no s’han mobilitzat els recursos imprescindibles per fer viable un model d’Estat del Benestar universal i equitatiu.

També es posa de manifest que la Cartera de serveis socials reflecteix una multiplicitat de prestacions, la majoria de les quals no són suficients per pal·liar l’estat de precarietat en què es troben moltes persones. Es considera que la fragmentació i atomització del sistema de prestacions dificulta l’accés real dels ciutadans i ciutadanes a les prestacions i el ple coneixement per part dels professionals de les possibles respostes a donar a certes situacions. També es posa de manifest que s’haurien d’ampliar les ràtios de professionals per poder atendre adequadament les persones que ho necessiten i poder reduir les llistes d’espera actuals.

El CTESC posa de manifest que la Cartera de serveis socials 2010-2011 s’ha elaborat sense tenir enllestits dos plans previs, el Pla estratègic i el Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya, la qual cosa pot fer que algunes de les prestacions recollides a la Cartera no guardin la coherència imprescindible amb les mesures, els recursos i les accions proposades per aquests plans. També es considera que el Decret d’acreditació d’entitats s’hauria d’haver aprovat de forma simultània a l’entrada en vigor de la Llei 12/2007 per, entre d’altres qüestions, garantir l’homogeneïtat de la qualitat del servei de totes les entitats prestadores de serveis de la Xarxa Pública de Serveis Socials de Catalunya.

El CTESC considera que l’estructura dels continguts de la Cartera és insuficient per esdevenir realment una Cartera útil i considera que s’hauria d’incloure més continguts.

També es proposa que caldria promoure el concepte de “finestra única” als serveis socials per facilitar als ciutadans les gestions i els tràmits necessaris des d’un sol canal, al marge de quina sigui l’Administració competent i del tipus de servei o prestació social demandat.

El CTESC considera que la disposició transitòria que preveu l’acreditació provisional dels establiments que poden formar part de la xarxa pública genera inseguretat jurídica i podria no garantir l’acreditació d’alguns establiments que estiguin operant a l’entrada en vigor d’aquest Projecte de decret.

El CTESC considera que el fet que en alguns serveis de competència municipal, els ens locals puguin fixar o no la participació econòmica de les persones usuàries en el cost d’aquestes prestacions, pot vulnerar el principi d’equitat territorial.

També es posa de manifest que la disposició addicional primera dóna excessiva discrecionalitat al Departament competent en matèria de serveis socials per modificar el copagament dels serveis previstos a la Cartera de serveis. El CTESC proposa que aquesta modificació no es faci per una norma de rang inferior a Decret.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat