CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 08/2017

sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 122/2017, de 25 de juliol, del Consell Assessor en Matèria d’Avaluacions Mèdiques [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 3,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les tres observacions, de caràcter tècnic, formulades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2017, va aprovar per catorze vots a favor, cap en contra i dotze abstencions, el Dictamen 8/2017 sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d’Avaluacions Mèdiques.
 
El Dictamen conté tres observacions a l’articulat i un vot particular presentat conjuntament per UGT i CCOO.
 
Les observacions són de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de millorar la redacció i la concreció de la norma. Es recomana que es reguli el règim d’adopció d’acords i que es concreti la unitat directiva que ha de validar el reglament de règim intern del Consell.
 
Pel que fa al vot particular, UGT i CCOO valoren de forma crítica aquesta norma ja que consideren que no suposa cap avenç perquè el Consell Assessor esdevingui un òrgan consultiu i d’assessorament tal com l’obliga la seva naturalesa. Consideren que en el procés d’elaboració d’aquest Projecte de decret ha mancat el procés participatiu previ. No comparteixen el criteri de composició de la participació dels agents i entenen que hauria de tenir el caràcter tripartit i paritari que existeix en altres consells de participació institucional de la Generalitat de Catalunya. Posen de manifest que la Moció 96/XI del Parlament insta a dissenyar un Consell Assessor que sigui un veritable espai de participació, utilitzant les dades de què disposa l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) per fer propostes de millora de les seves actuacions per tal de garantir un ICAM més social, útil i transparent. Lamenten que la norma no tingui en compte aquesta Moció del Parlament. Consideren que l’atenció exclusiva a qüestions tècniques i científiques sota criteris economicistes i no a la participació social contradiu el contingut de la Moció. Consideren que l’actuació de l’avaluació mèdica afecta de forma directa i substancial la vida de les persones treballadores en relació amb els seus drets a la salut i al treball, per la qual cosa la manca de representativitat real dels agents socials en el si de l’ICAM suposa una indefensió dels treballadors i treballadores.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat