CTESC
Cercador

Dictamen 22/2012

sobre el Projecte de decret sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament i de rescabalament de danys i perjudicis

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: DECRET 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 0,0 No escau 0% El Govern no ha acceptat l’única observació, de caire formal, que ha formulat el CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 5 de novembre de 2012, aprova per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 22/2012 sobre el Projecte de decret sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament i de rescabalament de danys i perjudicis.

El Dictamen conté dues observacions generals i una observació a l’articulat.

El CTESC recomana que, quan es fa esment a òrgans o persones concretes, es reguli d’una manera més genèrica per evitar que canvis d’adscripció orgànics o de denominació facin que s’hagi de modificar la norma.

En l’observació a l’articulat es recomana la reubicació d’un article.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat