CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 15/2010

sobre l'Avantprojecte de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions d'utilitat pública

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma que no ha superat el tràmit parlamentari o que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 8 de març de 2010, aprova per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 15/2010 sobre l’Avantprojecte de llei del Protectorat respecte de les fundacions i les associacions d’utilitat pública.

El Dictamen conté una observació general i deu observacions a l’articulat.

L’observació general és de tipus formal i recomana unificar la terminologia emprada en la norma per referir-se al Protectorat.

En les observacions a l’articulat, el CTESC recomana incorporar que el Protectorat només pugui denegar la inscripció mitjançant resolució motivada i taxada en els supòsits establerts en el Codi civil de Catalunya. També proposa que s’adeqüi la redacció de la funció del registre “d’analitzar la viabilitat econòmica de les fundacions, l’adeqüació de la dotació inicial i la seva idoneïtat per al compliment de les finalitats fundacionals” al contingut de l’article 331.5 del Codi civil de Catalunya, que fixa el capital mínim per a la dotació inicial i la seva adequació per iniciar o dur a terme les activitats fundacionals.

El CTESC considera excessiva la previsió que el personal inspector pugui accedir als domicilis i locals de les fundacions i recomana que s’expliciti que per accedir-hi sigui necessària una resolució judicial. També es recomana que es precisi que el reconeixement de la condició d’autoritat al personal funcionari del Protectorat es faci quan actuï en l’exercici de les seves funcions.

El CTESC valora positivament l’impuls de l’administració electrònica, però considera desproporcionada la fixació com a infracció lleu el fet de presentar els comptes per mitjà diferent del telemàtic llevat dels supòsits en què el Protectorat hagi habilitat un mecanisme alternatiu per a l’entitat, per la qual cosa recomana que es delimiti aquesta obligació mitjançant criteris objectius.

El CTESC considera que la publicació de la informació al web del Departament hauria de constar com a no definitiva fins que la sanció sigui ferma en via judicial en el cas que es recorri i seria convenient fixar un termini durant el qual la informació referent a l’entitat sancionada romangui publicada al web.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat