CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 10/2006

sobre el Projecte de decret d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 308/2006, de 25 de juliol, d'aprovació dels Estatuts de l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
12 2,0 No escau 17% La consideració a l'articulat número 4 fa referència al marc normatiu de la llei. Les consideracions 8 i 9 fan referència qüestions de quòrum i representativitat.

Resum

El Dictamen fa una valoració positiva del fet que es tingui en compte la perspectiva de gènere en la designació de les vocalies del Consell d’Administració de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya. Tot i això, considera que, atès que es tracta de la regulació dels Estatuts, aquests haurien de detallar la manera com es concreta la perspectiva de gènere en la composició de l’esmentat Consell.

D’altra banda, es troba a faltar en els Estatuts algun tipus de referència a les obligacions de l’ens respecte als treballadors i les seves condicions de treball, així com de les empreses usuàries i contractistes de les infraestructures que l’esmentat ens gestiona.

Pel que fa a l’organització i el règim de funcionament de l’ens, destaca que la llei únicament marca les bases i les línies generals en establir que l’ens s’ha de regir pel Consell d’Administració i pel director o directora, les funcions dels quals s’han de determinar per reglament.

El Dictamen posa en relleu la necessitat de fixar el paper dels agents socials més representatius per tal de participar en el control social de l’empresa. Per aquest motiu, proposa que s’incorporin representants de les principals organitzacions sindicals i patronals a l’esmentat Consell.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat