CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 06/2010

sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 0,0 No escau 0% L’observació a l’articulat no ha estat recollida pel Govern i feia referència a què es regulés d’una manera més precisa el dret d’accés a la informació ambiental

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de gener de 2010, aprova per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 6/2010 sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.

El Dictamen conté tretze observacions generals i una a l’articulat.

En primer lloc es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme en l’elaboració d’aquest Pla, però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació, ja que hauria d’haver entrat en vigor a partir de l’any 2007.

El CTESC valora positivament els objectius definits al PROGREMIC per a l’any 2012, així com les actuacions especifiques de prevenció. Considera que l’objectiu de reducció per càpita d’el 10% de la generació de residus és raonable i necessari, però d’altres mesures estan formulades en un sentit massa ampli i no estan suficientment valorades des de la perspectiva econòmica i ambiental.

El CTESC considera que el subministrament d’informació sobre la gestió de residus municipals a la ciutadania i a les organitzacions queda insuficientment recollit i considera que s’haurien d’assegurar els recursos necessaris per donar la informació precisa i adequada a tots els ciutadans. També es considera que s’hauria de dotar de suficients mitjans materials i humans els cossos d’inspecció i control, per garantir l’exercici eficaç de les seves funcions.

Sobre qüestions més concretes, el CTESC considera que s’haurien de preveure actuacions per a la tria selectiva dels materials recollits en les papereres de vies i espais de servei públic, que s’hauria de facilitar un servei de gestió adequat als derivats de l’amiant i que abans de crear noves figures impositives, com en el cas del paper no envàs, caldria estudiar acuradament les alternatives.

 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat