CTESC
Cercador

Dictamen 41/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'habitatge i es crea el Fons de solidaritat urbana

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 d’octubre de 2010, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 41/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es crea el Fons de solidaritat urbana.

El Dictamen conté quatre observacions generals i una observació a l’articulat.

El CTESC valora positivament el Projecte de decret que aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge, ja que el Pla és l’instrument bàsic de planificació i programació de l’habitatge a Catalunya i constitueix el marc orientador per a l’aplicació de les polítiques que estableix la Llei del dret a l’habitatge. Tot i així, es lamenta el retard amb què s’ha presentat el Pla en relació a la previsió de la Llei del dret a l’habitatge.

El CTESC considera que, per a les adjudicacions d’habitatges de protecció oficial, el Projecte de decret hauria d’establir una fórmula per concretar la reserva màxima que tots els municipis han de respectar en el contingent general, pel que fa a persones empadronades en el municipi.

En el Dictamen es recomana avançar en la materialització del Fons de solidaritat urbana abans del 2013, per tal d’incentivar els ajuntaments a complir amb l’objectiu de la solidaritat urbana.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat