CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 22/2010

sobre l'Avantprojecte de llei de protecció civil a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma que no ha superat el tràmit parlamentari o que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 d’abril de 2010, aprova per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 22/2010 sobre l’Avantprojecte de llei de protecció civil de Catalunya.

El Dictamen conté sis observacions generals i trenta-una observacions a l’articulat.

En el Dictamen es constata que, pel que fa al gravamen de protecció civil, l’increment de tipus impositius va més enllà del que s’estableix a la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. El CTESC considera que s’ha de revisar la xifra relativa a la divisió que s’ha de realitzar per obtenir el tipus aplicable del gravamen tenint en compte les successives modificacions que han fet les lleis de mesures fiscals i les de pressupostos i en el supòsit que s’hagi complert o no amb l’establert a la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1997 de protecció civil. També considera que hauria de constar expressament en la norma que ha de ser en la Llei de pressupostos on s’actualitzi el gravamen de protecció civil.

El CTESC entén que algunes de les competències establertes en la norma poden produir solapaments de competències respecte al que ja està regulat sectorialment, per la qual cosa considera imprescindible que hi hagi la màxima coordinació i col·laboració entre els diferents òrgans competents en aquestes matèries per tal d’evitar duplicar les exigències als administrats. El CTESC també considera que l’Avantprojecte de llei hauria de ser més curós en el respecte de les competències territorials que la legislació vigent atribueix a d’altres administracions.

El CTESC entén que la utilització de conceptes subjectivables o amb una càrrega important d’ambigüitat, per exemple, “desenvolupament normal” o “riscos significatius” genera inseguretat jurídica. Considera que tots els conceptes que comportin un grau d’incertesa haurien de ser degudament definits.

També es posa de manifest que s’hauria de tenir en compte que les definicions, la fixació de les metodologies i les eines de càlcul que s’hagin d’utilitzar no siguin contradictòries amb aquelles que ja s’utilitzen en aplicació de reglamentacions sectorials i/o derivades de normativa europea i gaudeixen d’un extens reconeixement.

El CTESC considera que cal evitar duplicitats en els plans d’autoprotecció, i si les activitats, establiments, instal·lacions i centres ja en disposen d’un en virtut de la reglamentació sectorial, només caldria complementar-ho en la dimensió estrictament necessària derivada de l’Avantprojecte de llei de protecció civil. També es proposa que, per a les activitats sotmeses a legislació sectorial, el termini de revisió mínim dels plans d’autoprotecció es mantingui tal i com està regulat en la normativa sectorial.

El CTESC considera que no hauria d’existir discrecionalitat en la determinació de qui pot realitzar les funcions de control i considera que la inspecció, en tots els casos, ha de ser realitzada per funcionaris públics.

El CTESC entén que l’eventual cessament de l’activitat o clausura, per no tenir plans d’autoprotecció o com a mesura no sancionadora, hauria de ser una decisió reservada al Consell Executiu.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat