CTESC
Cercador

Dictamen 18/2015

sobre el Projecte de decret de la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 198/2016, de 23 de febrer, sobre la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
11 6,5 No escau 59% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. No ha acceptat les observacions referides a què no s’hauria de fer excepcions i la mostra reglamentària sempre hauria d’estar constituïda per tres exemplars homogenis

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 13 de juliol de 2015, va aprovar per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 18/2015 sobre el Projecte de decret de la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores.

El Dictamen consta d’onze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que el personal funcionari habilitat del grup C subgrup C1 no hauria de tenir la consideració d’agent d’inspecció.

El CTESC considera que s’hauria de mantenir el criteri de recollir, en tots els casos, tres exemplars de la mostra reglamentària i recomana que es concreti la manera en què l’Administració pugui disposar de les mostres que hagi abonat.

També es recomana que la norma prevegi que l’assistència a les reunions de la Comissió Coordinadora sobre les inspeccions de béns i serveis de consum no comporti la percepció de dietes ni indemnitzacions.

D’altra banda, es realitzen observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma i també en algunes altres es demana que sigui l’Administració qui clarifiqui la redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat