CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 02/2007

sobre el Projecte de decret pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desenvolupament de la Llei 13/2006, de 7 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
24 21,0 No escau 88%

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 19 de març del 2007.

El Dictamen estima oportú el decret per mitigar les situacions de pobresa i exclusió social, tot i que esmenta que es requereixen accions coordinades de caràcter transversal. Tanmateix considera que arriba amb retard i que s’haurien d’agilitzar els terminis de pagament i no esgotar el termini màxim per resoldre les sol·licituds, ateses les circumstàncies especials que envolten les persones objecte d’aquestes prestacions.

En segon lloc, el Dictamen valora positivament el Projecte de decret tot i tenint en compte que només es limita a establir prestacions econòmiques no incloses en el sistema de la Seguretat Social.

En tercer lloc, considera que el Projecte de decret és un primer instrument per afrontar l’exclusió social a Catalunya que caldrà complementar i valora que es reconegui la càrrega econòmica que comporta la discapacitat.

El Dictamen considera que s’hauria d’haver fixat la quantia de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya per a l’any 2007 i el percentatge establert abans que entrés en vigor el decret objecte del dictamen.

El Dictamen valora positivament el fet que es creï un fitxer de prestacions socials i proposa concretar el significat de “condicions d’accessibilitat”.

Per últim, a l’articulat proposa que la resolució de la sol·licitud de prestació sigui motivada i expressa. D’altra banda, també proposa canviar algunes referències a la normativa, afegir i canviar alguns conceptes, modificar articles, i definir la modalitat de gestió.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat