CTESC
Cercador

Dictamen 21/2012

sobre el Projecte de decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 No escau 100% El Govern ha estat receptiu amb les dues observacions proposades pel CTESC i les ha inclòs en el text de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 2012, aprova per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 21/2012 sobre el Projecte de decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

El Dictamen conté dues observacions generals i dues observacions a l’articulat.

El CTESC considera que el Decret hauria de recollir de manera expressa que el que es regula és un sistema voluntari de venda de proximitat, per tal d’evitar la inseguretat jurídica a les persones que lícitament vulguin desenvolupar aquestes activitats a Catalunya sense l’acreditació prevista en el Decret.

El CTESC també considera convenient que el Govern estudiï la possibilitat d’incloure en l’acreditació voluntària sobre la venda de proximitat les persones titulars d’explotacions o agrupacions de productors que tenen també unitats productives a les zones agràries confrontants a Catalunya, així com les agrupacions de productors que, malgrat que tinguin membres que tenen totes les seves unitats productives fora de Catalunya, estableixin una secció interna que es dediqui a la venda de proximitat.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat