CTESC
Cercador

Dictamen 09/2013

sobre l'Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
12 2,5 4,5 58% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma En el tràmit parlamentari s’ha inclòs a la Llei cinc de les observacions realitzades pel CTESC que no havien estat acceptades pel Govern.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 8 de juliol de 2013, aprova per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 9/2013 sobre l’Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

El Dictamen conté tres observacions generals i dotze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que la regulació de la seguretat en els establiments que poden produir accidents greus i les limitacions urbanístiques al seu entorn haurien de ser objecte d’una llei especifica.

També considera que les noves taxes per a la indústria no haurien de ser més gravoses que les actuals tarifes que se satisfan per aquests mateixos serveis.

El CTESC recomana que en el Registre hi constin com a dades bàsiques, pel que fa a l’emplaçament on s’ubica la instal·lació, les següents:
- L’existència o no de pla d’emergència o d’autoprotecció..
- L’existència o no d’avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat preventiva.
- L’existència o no d’un procediment de coordinació d’activitats empresarials de prevenció de riscos laborals.

Es posa de manifest que seria convenient fer referència a la participació dels representants dels treballadors/ores, i a la normativa de prevenció de riscos laborals. També es considera que s’hauria d’incloure, com una obligació dels organismes de control, el disposar dels recursos i mitjans materials necessaris per garantir la realització de les inspeccions. Pel que fa al control de l’Administració en matèria de seguretat industrial, es recomana que s’inclogui que l’Administració ha de comprovar periòdicament que els organismes de control que actuen a Catalunya mantenen les obligacions i requisits establerts en aquesta Llei. També es considera que s’haurien de regular les sancions, establint un mínim més elevat per a les quanties de les sancions greus i molt greus, i s’haurien de concretar els òrgans sancionadors.

El CTESC considera que s’hauria de fer constar el posterior desenvolupament, per reglament, d’algunes de les obligacions dels organismes de control establertes en la Llei.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat