CTESC
Cercador

Dictamen 12/2014

sobre l'Avantprojecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 19/2015, del 29 de juliol, d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 2,0 0,0 67% El Govern ha acceptat les dues observacions referides a qüestions de concreció de la norma. No hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 12 de maig de 2014, va aprovar per trenta-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 12/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.

El CTESC valora la proposta de noves figures a l’ordenament jurídic català que ampliïn les possibilitats jurídiques d’accés a l’habitatge. Les observacions a l’articulat són de caire tècnic i recomanen aclarir certs aspectes de la norma.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat