CTESC
Cercador

Dictamen 20/2013

sobre el Projecte de decret d'ordenació de les explotacions ramaderes

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
20 2,5 No escau 13% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals i d’aclariment de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de novembre de 2013, va aprovar per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 20/2013 sobre el Projecte de decret d’ordenació de les explotacions ramaderes.

El Dictamen conté tres observacions generals i vint observacions a l’articulat.

El CTESC valora l’esforç d’actualització, sistematització i compilació de la normativa d’aplicació a les explotacions ramaderes de Catalunya i la simplificació administrativa que se’n deriva. També considera adient l’apropament de l’Administració al ciutadà, atès que la tramitació i la resolució de l’inici d’activitat ramadera així com la inscripció en el Registre de les Explotacions Ramaderes es realitza des de les oficines comarcals.

El CTESC manifesta que convindria estudiar la possibilitat que les sales de classificació d’ous de les explotacions de gallines ponedores es considerin un annex de la pròpia explotació. També considera convenient que s’autoritzi la desinfecció de vehicles a la granja, ja que l’existència de centres de desinfecció al territori és limitada.

En la relació d’espècies animals que conté la norma, el CTESC proposa incorporar els cargols (Helix aspersa), atès que la majoria es crien o es mantenen amb finalitat productiva.

Tenint en compte els principis de simplificació administrativa, es proposa que s’adeqüin els informes o requeriments que es demanen en la tramitació dels permisos ambientals de l’activitat ramadera i s’integri l’autorització de l’administració competent en sanitat animal als tràmits d’autorització ambientals existents.

També es recomana que es tingui en compte la figura de l’integrador, ja que, en cas de treballar en règim d’integració, el titular de l’explotació ramadera no és el propietari dels animals.

Pel que fa a les condicions de les infraestructures, es proposa que, per al sector lleter, atenent les característiques de cada explotació, s’estableixi el tancat perimetral com a recomanable. També es considera que la tanca perimetral no hauria de ser exigible a les explotacions avícoles que estiguin constituïdes per una sola nau, ja que les parets de la pròpia nau haurien de considerar-se com una tanca.

En relació amb les explotacions de boví, oví i cabrum, es considera que cal prioritzar la prevenció de transmissió de possibles malalties dels animals i que cal establir una distància mínima per a cada espècie. La norma fa una excepció de les distàncies que cal complir entre les explotacions d’autoconsum i la resta d’explotacions; el CTESC considera que les explotacions d’autoconsum bovines lleteres no s’haurien d’incloure en aquesta excepció.

Pel que fa a les explotacions porcines, es considera que s’ha d’augmentar la distància entre explotacions del Grup I i de petita capacitat i les de la mateixa categoria. També es proposa ampliar la limitació de la instal·lació de granges noves i/o punts de possible risc epidemiològic al voltant de les granges de cicle tancat o granges de mares i limitar l’entrada de garrins a dos orígens quan l’explotació d’engreix es trobi a menys de 1.000 metres d’una explotació de producció. D’altra banda, es considera que cal establir condicions especials de protecció per a les granges de mares.

El CTESC també ha realitzat recomanacions amb la finalitat de millorar la interpretació i la concreció de la norma.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat