CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 12/2017

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 151/2017, de 17 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 4,0 No escau 50% El Govern ha acceptat les observacions referides a concreció de la norma o de conceptes que s’hi utilitzen.

Resum


El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 17 de juliol de 2017, va aprovar per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 12/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre.
 
El Dictamen conté tres observacions generals i vuit observacions a l’articulat.
 
El CTESC considera que l’administració sanitària ha de posar els mitjans materials i personals necessaris per a la correcta notificació de la resolució d’autorització dels expedientes en el termini de tres mesos establert legalment, atès el caràcter denegatori del silenci administratiu. El CTESC recomana establir un període transitori d’aplicació del procediment d’autorització de centres i serveis sanitaris, fins a la dotació suficient de personal. 
 
Com a alternativa al sistema de renovació periòdica de l’autorització sanitària de funcionament, el CTESC considera més adequat reforçar l’acció d’inspecció, vigilància i control i la verificació a posteriori de l’acompliment al llarg del temps de les condicions autoritzades.
 
També es recomana, entre d’altres qüestions, que determinades funcions del responsable assistencial es puguin delegar en un professional competent o que es concreti quines competències es poden delegar quan s’habilita la persona titular del departament competent en matèria de salut per subscriu convenis de col·laboració amb els consells i col·legis i associacions professionals de Catalunya.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat