CTESC
Cercador

Dictamen 06/2012

sobre el Projecte de decret d'aprovació del Reglament dels jocs del bingo

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 86/2012, de 31 de juliol, d'aprovació del Reglament dels jocs del bingo [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 9,0 No escau 100% El Govern ha acceptat totes les observacions efectuades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 12 d’abril de 2012, aprova per divuit vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 6/2012 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament dels jocs del bingo.

El Dictamen conté nou observacions a l’articulat.

Hi ha observacions que són bàsicament de forma, així, es recomana que s’ajustin alguns dels títols de la norma a allò que realment es regula i també es considera que la norma hauria de ser més precisa; en lloc de fer referència a “normes esmentades” o “requisits especificats anteriorment” es recomana que es faci referència als articles concrets.

El CTESC recomana que es precisi que el personal de les sales ha de tenir la qualificació professional adequada per a l’exercici de les funcions que hagi de desenvolupar. També es recomana que s’ampliï el termini d’un mes del qual disposen les empreses que gestionen sales de bingo per comunicar a la direcció general competent en matèria de jocs les altes i les baixes del personal d’aquestes sales.

Es recomana que s’especifiqui quin és el moment a partir del qual s’ha de començar a comptar el termini de dos mesos que s’estableix per entendre’s autoritzades les targetes magnètiques. També es considera que s’hauria d’establir el termini del qual disposa l’Administració per resoldre l’autorització per a l’explotació de la modalitat del joc del bingo electrònic en una sala de bingo o en diverses sales de bingo de forma interconnectada.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat