CTESC
Cercador

Dictamen 25/2014

sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 29 d’agost de 2014 va aprovar per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 25/2014 sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades.

El Dictamen conté dues observacions generals i quatre observacions a l’articulat.

El CTESC valora les millores en l’habilitació en traducció i interpretació jurades a través de la incorporació de la nova estructura i configuració dels ensenyaments universitaris, d’acord amb els criteris de l’espai europeu d’educació superior, així com les possibilitats d’habilitació mitjançant la concurrència d’habilitacions o titulacions amb llengües coincidents que es regulen ex novo.

D’entre les observacions a l’articulat, de contingut tècnic, destaca la consideració que caldria que també es permetés la signatura hològrafa i que, per millorar la identificació al model de segell, es pugui incloure, de forma potestativa, l’adreça i telèfon, cosa que permetria la possibilitat de contactar amb la persona traductora o intèrpret jurada.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat