CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 12/2008

sobre l’Avantprojecte de llei de Pesca i Acció Marítima

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
29 6,3 3,3 33% De les observacions acceptades pel Govern, quatre han estat de qüestions formals i tres de contingut. El parlament ha introduït la definició d’un dels tres conceptes que es proposava en una de les observacions i ha acceptat tres observacions més referides a qüestions de terminis, caràcter universal dels ajuts i possible discrecionalitat de l’Administració

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 14 d’abril, aprova per unanimitat el Dictamen 12/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de Pesca i Acció Marítima.

El Dictamen conté dues observacions generals i vint-i-nou observacions a l’articulat.

En les observacions generals es recomana que l’Avantprojecte de llei reguli de forma específica la pesca turisme com a activitat o modalitat pesquera.

Pel que fa a les observacions a l’articulat, es proposa que s’inclogui les definicions de pescador professional, pesca artesanal i pesca industrial i es concreti la definició de punt de primera venda.

En el tema de les llicències, es considera que s’hauria d’ampliar el termini de 5 anys de vigència de les llicències de pesca o marisqueig professional en vaixell i es posa de manifest que tant aquestes llicències com les llicències per a l’exercici del marisqueig professional sense embarcació o embarcació auxiliar haurien de poder ser transmissibles a tercers. També es considera que s’hauria d’incloure la possibilitat que les confraries de pescadors puguin expedir llicències de pesca marítima recreativa.

En el dictamen es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria d’aprofundir en la regulació de les zones i temps de veda.

També s’indica que malgrat que l’Avantprojecte de llei reguli excepcions al compliment dels requisits dels ports de desembarcament, s’hauria de garantir, com a mínim, que aquests ports continuïn complint els requisits aplicables a les descàrregues, així com els requisits sanitaris exigibles segons la legislació vigent.

D’altra banda es considera que el termini d’un any, per a la resolució dels expedients sancionadors, és excessiu i pot causar perjudicis greus en els expedientats, sobretot si recauen en ells les normes cautelars i provisionals.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat