CTESC
Cercador

Dictamen 22/2013

sobre el Projecte de decret sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
14 7,5 No escau 54% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals i d’aclariment de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 9 de desembre de 2013, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 22/2013 sobre el Projecte de decret sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.


El Dictamen conté dues observacions generals i catorze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que el Projecte de decret hauria de tenir en compte l’article 8.e) de la Directiva 2013/11/UE sobre resolució alternativa de litigis en matèria de consum que estableix que els procediments de resolució alternativa haurien de ser gratuïts o prestar-se a canvi d’un preu simbòlic per als consumidors, atès que el Projecte de decret obre la possibilitat a l’establiment d’un preu per l’exercici de l’activitat mediadora, sense especificar cap característica pel que fa a la seva determinació. El CTESC considera que en el cas que s’estableixi un preu, aquest hauria de ser simbòlic per evitar que generi un efecte dissuasori per a la reclamació dels drets de les persones consumidores, amb una exempció per a les reclamacions d’import reduït. També considera que s’hauria de determinar quins són els subjectes obligats a pagar-lo.

D’altra banda es posa de manifest que el Projecte de decret hauria d’establir els requisits formatius mínims i les condicions que han de reunir les persones mediadores per tal de garantir la seva idoneïtat.

En relació amb els terminis, el CTESC recomana especificar el termini de què disposa l’organisme habilitat per admetre o no la sol•licitud de mediació i aclarir que ha de ser dintre del mateix termini de 30 dies que l’empresa accepti o no el procediment de mediació i que presenti la proposta de resolució o les al·legacions que cregui convenients.

També s’han realitzat observacions més tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat