CTESC
Cercador

Dictamen 23/2012

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Fons per al Foment del Turisme

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
4 0,0 No escau 0% El Govern no ha estat receptiu amb les observacions del CTESC, referides, bàsicament, a la composició de la Comissió gestora del fons per al foment del turisme

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 5 de novembre de 2012, aprova per trenta vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 23/2012 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme.

El Dictamen conté tres observacions generals i cinc observacions a l’articulat.

El CTESC creu convenient que els agents socials, sindicats i organitzacions empresarials, més representatius de Catalunya, participin en la Comissió Gestora del Fons, mecanisme de finançament de polítiques turístiques, com a garantia de la informació prèvia del sector afectat per la gestió del Fons per al foment del turisme.

També es considera que el Fons per al foment de turisme hauria de reforçar els projectes o actuacions que persegueixin l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i per fer-ho efectiu s’hi hauria de destinar un percentatge mínim del Fons.

Es posa de manifest que la Comissió Gestora hauria de garantir una composició més equilibrada entre les administracions i el sector turístic.

El CTESC considera que la representació del sector turístic hauria d’incloure una representació paritària entre empresaris i treballadors mitjançant les seves organitzacions més representatives. I si això no fos així, considera que els representants del sector privat designats per la persona titular del departament competent en matèria de turisme haurien de ser-ho a proposta de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat