CTESC
Cercador

Dictamen 10/2015

sobre l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 d’estadística de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 1,0 0,0 33% El Govern ha acceptat l’observació en la que el CTESC recomanava que es fixés un període concret de mandat del director/a de l’Idescat. No hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari.

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 10 de març de 2015, va aprovar per unanimitat el Dictamen 10/2015 sobre l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

El Dictamen conté tres observacions a l’articulat.

El CTESC recomana que es fixi un període concret de mandat del director/a de l’Idescat, que en cap cas sigui superior a quatre anys i que es reguli la possibilitat de renovació, així com la limitació del nombre de mandats, si escau, a fi de garantir la seva independència. També es recomana que es reguli l’obligació del director/a de l’Idescat de rendir comptes davant el Parlament, atesa la seva independència.

D’altra banda es recomana que s’inclogui el CTESC com un dels organismes que puguin accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, sempre que no permetin una identificació directa de les persones.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat