CTESC
Cercador

Dictamen 17/2015

sobre l'Avantprojecte de llei de l'arquitectura

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 3,0 1,0 67% De les tres observacions acceptades pel Govern, una té caràcter jurídic, una altra té caràcter tècnic i la tercera és de contingut ja que s’accepta la proposta que l’informe dels organismes consultius de qualitat arquitectònica tinguin caràcter preceptiu i vinculant només en el cas del planejament urbanístic general. El Parlament ha acceptat l’observació en què el CTESC considerava excessiva l’obligació de licitar conjuntament la redacció de projectes i la direcció d’obres, en els casos de contractació dels serveis del procés arquitectònic, i ha determinat que la licitació conjunta sigui potestativa

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 13 de juliol de 2015, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 17/2015 sobre l’Avantprojecte de llei de l’arquitectura.

El Dictamen consta de dues observacions generals i de sis a l’articulat.

El CTESC considera que els plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic i l’elaboració dels catàlegs, previstos fins ara, ja són suficients per aconseguir els objectius que pretén aquest Avantprojecte de llei. També considera que aquesta norma afegeix noves obligacions en la contractació pública que poden alentir els procediments actuals.

El CTESC considera innecessari que l’informe dels organismes consultius de qualitat arquitectònica tingui caràcter preceptiu i vinculant pel que fa a l’atorgament de les llicències urbanístiques per a l’execució d’obres en relació amb l’adequació a les mesures per a la millora de la qualitat arquitectònica. En tot cas, el CTESC proposa que l’informe només tingui caràcter preceptiu i vinculant en el cas del planejament urbanístic general.

Es considera excessiva l’obligació de licitar conjuntament la redacció de projectes i la direcció d’obres, atès que es considera que restringeix innecessàriament la concurrència al mercat.

D’altra banda, es considera que la funció del planejament derivat és desenvolupar les previsions del planejament general, però en cap cas la que s’estableix en la norma d’identificar i delimitar els elements i els àmbits subjectes a mesures concretes per a la millora de la qualitat arquitectònica d’edificis i conjunts urbans i concretar aquestes mesures.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat