CTESC
Cercador

Dictamen 16/2012

sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 158/2012, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les dues observacions formulades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 de setembre de 2012, aprova per vint-i-sis a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 16/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges.

El Dictamen conté dues observacions generals.

En la primera, el CTESC recomana que en l’article que s’estableix que s’ha de donar compliment a la normativa vigent en matèria de fulls oficials de reclamació/denúncia es faci referència també als fulls de queixa.

En la segona es recomana revisar el caràcter potestatiu de la redacció referent a les sancions administratives.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat