CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 14/2010

sobre el Projecte de decret de titulacions de patró/ona d'embarcacions en aigües continentals i fluvials i habilitació per al govern d'embarcacions d'esbarjo de lloguer en aquestes aigües

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 97/2010, de 20 de juliol, de titulacions de patró/ona d'embarcacions en aigües continentals i habilitació per al govern d'embarcacions d'esbarjo de lloguer en aquestes aigües [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 0,0 No escau 0%

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 1 de març de 2010, aprova per trenta-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 14/2010 sobre el Projecte de decret de titulacions de patró/ona d’embarcacions en aigües continentals i fluvials i habilitació per al govern d’embarcacions d’esbarjo de lloguer en aquestes aigües.

El Dictamen conté una observació general i una observació a l’articulat.

Les dues observacions realitzades són de tipus formal, en una d’elles es considera convenient fer esment en el preàmbul que s’ha complert amb el tràmit preceptiu del dictamen del CTESC i en l’altra es proposa que el segon apartat de l’article 2 que regula el certificat mèdic sigui un article independent atès que el títol de l’article 2 es refereix només a les definicions de diferents conceptes que apareixen al Decret.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat