CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 10/2017

sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: *P: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
24 11,0 0% El Govern ha acceptat que els serveis i activitats de lleure educatiu que van més enllà de l’horari lectiu, com ara, les acollides que es fan abans de l’horari lectiu, el temps educatiu del migdia i les extraescolars siguin admeses com a prestacions de caràcter social i comunitari. Les altres observacions acceptades són, majoritàriament, de caràcter formal.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2017, va aprovar per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 10/2017 sobre l’Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones.
 
El Dictamen conté quatre observacions generals, vint-i-sis observacions a l’articulat i un vot particular presentat conjuntament per la Confederació de Cooperatives de Catalunya i per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
 
El CTESC considera que l’Avantprojecte de llei hauria de recollir els mateixos criteris de respecte als drets laborals que recull el Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones.
 
El CTESC considera que, atès que aquest Avantprojecte de llei no s’ha discutit ni acordat en el si del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació, els serveis d’ocupació no han d’estar-hi inclosos sinó que han de disposar de la seva pròpia regulació. D’altra banda, considera que s’haurien d’afegir els serveis de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme en espais naturals; els serveis de bany i d’acompanyament a l’aigua a persones amb mobilitat reduïda en espais; i els serveis i activitats de lleure educatiu.
 
Atès que hi ha entitats que, en determinades activitats, no poden deduir-se l’IVA, el CTESC considera que l’Administració hauria d’estudiar alguna formula que eviti aquest greuge comparatiu.
 
També es recomana suprimir l’expressió “conveni col·lectiu majoritari”, ja que és una expressió legalment inexistent i que genera confusió i deixar l’expressió “conveni col·lectiu de referència d’aplicació al sector que correspongui”.
 
El CTESC considera que la valoració de la responsabilitat social dels licitadors, en cas de selecció prèvia, no hauria de ser un requisit de solvència, per la qual cosa considera que s’hauria de regular en un article independent.   
 
La norma estableix que, per definir els criteris de valoració, s’ha de tenir en compte que el preu no pot ser superior a un 50% del total de la puntuació. El CTESC recomana reduir-ho al 40%, d’acord amb el que estableix el Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones. També es recomana que, per valorar la satisfacció de les necessitats públiques, es faci sempre d’acord amb el principi de qualitat.
 
El CTESC considera que, per garantir la continuïtat i la qualitat del servei, s’ha d’exigir al contractista la subrogació del personal adscrit al contracte en el moment de la licitació o l’establiment de protocols d’actuació o sistemes de garantia per a situacions que puguin posar en perill la continuïtat del servei.
 
En el vot particular, la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya posen de manifest que la recomanació 114 de la Directiva 24/2014/UE preveu que per a l’elecció del proveïdors es puguin aplicar criteris de qualitat específics com els establerts en el Marc europeu voluntari de qualitat per als serveis socials. Aquest Marc europeu reconeix les entitats no lucratives i el voluntariat com a protagonistes d'un important paper en la provisió de serveis socials, contribuint a la inclusió social, la cohesió de les comunitats locals i la solidaritat intergeneracional.
 
Assenyalen que, en termes de responsabilitat social i segons la seva solvència, experiència i expertesa, les entitats no lucratives aporten un model de col·laboració basat en la coresponsabilitat, la vocació de servei públic i la reinversió de beneficis, que representa una aliança estratègica per garantir que les activitats tinguin un efecte positiu en la vida de les persones, assegurant l’eficiència dels recursos públics i potenciant el màxim retorn econòmic i social de la inversió.
 
Per tot això, demanen que s’incorpori a l’article que regula els criteris de valoració de la responsabilitat social dels licitadors, en cas de selecció prèvia, que, a més del compliment d’algun dels aspectes proposats en la norma, sigui d’obligat compliment el següent:
  • L’objectiu missional de prestació de serveis públics relacionats amb l’objecte de licitació.
  • Les mesures que possibiliten que els treballadors, els usuaris o els associats formin part de les estructures de direcció o de la propietat i tinguin capacitat d’influència.
  • Les mesures sobre la reinversió total dels excedents a la finalitat de l’activitat econòmica, als propis serveis, als col·lectius atesos o a la comunitat.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat