CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 26/2006

sobre el Projecte de decret pel qual es dicten normes específiques en matèria de seguretat i qualitat agroalimentària per als petits establiments agroalimentaris en un entorn rural

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 20/2007, de 23 de gener, pel qual es dicten normes específiques en matèria de seguretat i qualitat agroalimentària per als petits establiments agroalimentaris en un entorn rural [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 3,5 No escau 58% La norma no conté l’Annex 2 del Projecte de Decret. S’ha valorat amb 0 l’observació número 6 del Dictamen que feia referència a l’Annex 2.

Resum

El Dictamen valora positivament que, en aplicació de la normativa comunitària i dels reglaments esmentats en el preàmbul del Projecte de decret, es dictin un seguit de normes per a l’elaboració i el reconeixement de les guies de pràctiques correctes d’higiene que ajudin els petits productors a fer front a les obligacions relatives a la higiene dels productes alimentaris. Al mateix temps, recomana que en aquells casos específics de producció molt especialitzada es prevegin mesures excepcionals de detecció de perills més enllà del que recomanin les guies, que tenen un component més genèric i un caràcter voluntari.

El Dictamen considera inicialment insuficients les partides expressades en l’estudi econòmic, ja que difícilment garantiran l’aplicació efectiva de la norma respecte a l’edició i la distribució de les guies i, molt especialment, en relació amb les mesures de foment que preveu el Projecte de decret.

El Dictamen considera rellevant preveure el disseny d’un pla formatiu per garantir la participació en cursos de formació dels petits productors i en què es tinguin presents les dificultats d’accessibilitat d’aquests atesa la seva localització dispersa en el territori.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat