CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 11/2008

sobre el Projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 6,0 No escau 67% El Govern ha estat receptiu amb les observacions que ha realitzat el CTESC sobre qüestions formals de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 7 d’abril, aprova per unanimitat el Dictamen 11/2008 sobre el Projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

El Dictamen conté set observacions generals i nou observacions a l’articulat.

Pel que fa a les observacions generals, en primer lloc, es remarca la importància de reconèixer la realitat social de la diversitat familiar i el fet de reconèixer específicament la monoparentalitat.

En el Dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret no estableix les quanties econòmiques de les prestacions i ajuts sinó que les remet a la Llei de pressupostos, la qual cosa fa que les quanties restin sotmeses a la suficiència dels pressupostos. També s’indica que s’hauria de contemplar la possibilitat d’incrementar, progressivament, el límit màxim d’edat dels infants establert com a requisit per poder causar dret a la prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec.

D’altra banda, en el Dictamen s’assenyala que hauria de ser l’Administració qui assumís les funcions de gestió i comprovació de les dades identificatives de la família per acreditar la seva condició de monoparentalitat.

Pel que fa a les observacions a l’articulat, la més destacada és la proposta que s’inclogui en la redacció de l’article 32 que la partida pressupostària dedicada a les prestacions econòmiques universals tingui caràcter ampliable per a garantir la universalitat d’aquestes prestacions. També es realitzen observacions formals i sobre aclariment de redacció de determinats preceptes.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat