CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 22/2008

sobre l'Avantprojecte de llei de regulació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 3,0 0,0 100% Pel que fa a les observacions del CTESC, el text de la norma no ha manifestat cap variació en el seu tràmit parlamentari

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 22 de setembre, aprova per unanimitat el Dictamen 22/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

El Dictamen conté onze observacions generals i tres observacions a l’articulat.

En primer lloc el CTESC considera que les modificacions que es proposen es podrien haver establert en el marc de la Llei 5/1989, de 12 de maig, de creació del CIRE. També posa de manifest que la qualificació del CIRE com a empresa d’inserció sociolaboral requereix tenir en compte els requisits que la normativa relativa a les empreses d’inserció imposa a aquest tipus d’empresa.

Es valora positivament que es redefineixin la finalitat i les funcions del CIRE incorporant la formació professional ocupacional per al col•lectiu de persones al qual s’adreça. El CTESC considera que, per al col·lectiu de joves que es troben sota tutela de la justícia juvenil, s’han de potenciar les mesures educatives i de formació ocupacional amb l’objectiu de facilitar la seva inserció sociolaboral.

Es considera que el CIRE hauria de coordinar-se amb les empreses d’inserció per tal de garantir que l’itinerari d’inserció de les persones internes tingui continuïtat fora de la institució penitenciària, també s’ha de garantir que el compliment de l’objecte i les funcions del CIRE recollits en la nova norma no comporti una situació de desigualtat respecte les empreses del sector privat.

També es considera que cal establir un marc de regulació que unifiqui els criteris d’establiment de les condicions de treball, atesa la diversitat de situacions laborals que es donen als diferents tallers productius.

El CTESC posa de manifest que, actualment, la percepció de la prestació d’atur a la que pugui tenir dret una persona excarcerada és incompatible amb la prestació econòmica d’excarceració. El CTESC proposa que s’estableixin mesures per esmenar aquesta situació atès que la finalitat del CIRE és afavorir la reinserció social a través de l’activitat laboral.

El CTESC considera que la nova regulació del CIRE no ha de comportar la desaparició del Consell Assessor constituït l’any 2004 atès que és necessari garantir-hi la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, d’altres agents socials, del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, així com de les empreses d’inserció i del tercer sector. Es proposa afegir un nou article que reguli el Consell Social, la seva naturalesa, la composició i les funcions, entre les quals hi ha d’haver el seguiment de l’activitat mercantil del CIRE i les qüestions que afecten les condicions laborals de les persones penades que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat