CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 21/2008

sobre l'Avantprojecte de llei que regula l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitat usuàries de gossos d'assistència

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
20 11,5 2,5 70% A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’han tingut en compte tres observacions, dues perquè tenen un caràcter més general i una altra perquè es fa una observació a una disposició que ha estat suprimida. Les variacions realitzades en tràmit parlamentari han estat de tipus formal

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 22 de setembre, aprova per unanimitat el Dictamen 21/2008 sobre l’Avantprojecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitat usuàries de gossos d’assistència.

El Dictamen conté cinc observacions generals i vint-i-tres observacions a l’articulat.

En primer lloc el CTESC valora positivament aquesta normativa que fa extensiu l’ús de gossos d’assistència, amb el que actualment compten les persones amb deficiència visual, cap a persones amb altres tipus de discapacitat com són les auditives, les físiques, l’autisme o altres malalties. Es considera que aquest fet suposa un avenç cap a una major autonomia de les persones amb discapacitat i es facilita la inclusió social i la igualtat de drets entre la ciutadania.

També es valora positivament que es reguli l’activitat laboral duta a terme pels professionals de l’ensinistrament mitjançant la creació d’una qualificació professional pròpia de Catalunya.

El CTESC considera que la possibilitat del suport econòmic a les persones amb discapacitat usuàries de gossos d’assistència s’hauria d’incloure en l’actual Sistema català de Serveis Socials com a dret subjectiu, ja que és un servei bàsic per a la promoció de l’autonomia personal, i no hauria d’estar sotmès al pressupost de la Generalitat.

També es posa de manifest que, pel fet de ser una norma d’àmbit autonòmic, les persones beneficiàries dels drets recollits poden tenir problemes per exercir-los en cas de desplaçar-se fora del territori de Catalunya, per exemple en mitjans de transport, o en cas que l’ensinistrament dels gossos s’hagi realitzat en un centre ubicat fora de Catalunya, entre d’altres casos.

En les observacions a l’articulat el CTESC proposa modificacions puntuals de redacció ja sigui per utilitzar la mateixa terminologia en els diferents articles, per adaptar els articles al contingut que regulen o per intentar clarificar la redacció.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat