CTESC
Cercador

Dictamen 13/2012

sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 2,0 No escau 67% En el dictamen del CTESC hi consten tres observacions a l’articulat, dues formals i una de contingut, el Govern ha recollit en la norma les dues observacions formals

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de juliol de 2012, aprova per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 13/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

El Dictamen conté dues observacions generals i tres observacions a l’articulat.

Les observacions que es fan al Projecte de decret són de caire formal.

Es recomana, entre d’altres qüestions, que s’harmonitzi la referència normativa a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i que es canviï el títol d’un article per adaptar-lo al contingut que regula.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat