CTESC
Cercador

Dictamen 13/2014

sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 244/1995, d'1 d'agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora d'Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 124/2014, de 2 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/1995, d'1 d'agost, sobre creació de la Junta Distribuidora d'Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 2,0 No escau 67% El Govern ha estat receptiu amb les observacions proposades pel CTESC referides a qüestions de concreció de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 12 de maig de 2014, va aprovar per trenta-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 13/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora d’Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya.

El Dictamen conté dues observacions generals i tres observacions a l’articulat.

El CTESC valora l’objectiu d’ampliar el cabal relicte de les herències intestades, sense hereus intestats en quart grau en el parentiu de consanguinitat o d’adopció ni consort supervivent o convivent en parella estable, que es destina a finalitats socials mitjançant la supressió del dret a premi.

El CTESC considera que la redacció de la norma genera confusió en relació amb l’obligatorietat o voluntarietat de comunicar a l’Administració una successió intestada i recomana que es clarifiqui.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat