CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 03/2007

sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
14 5,3 0,0 38%

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 26 de març del 2007.

El Dictamen valora de forma positiva que el present Avantprojecte de llei mantingui el criteri d’incorporar-hi aquells preceptes que, amb vocació de permanència, estiguin directament relacionats amb l’ingrés i la despesa o amb l’administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, també seria positiu que es disposessin les taxes vigents als webs de la Generalitat.

Pel que fa a la modificació de certs tributs, el Dictamen manifesta que en dificulta el coneixement per part dels contribuents atesos els canvis constants que es produeixen en aquesta matèria; en aquesta línia creu que la Generalitat de Catalunya hauria de treballar cap a un sistema fiscal fonamentat en la simplificació administrativa dels tributs que permeti un fàcil coneixement per part dels contribuents de les seves obligacions tributàries. El Dictamen, en una mateixa línia de coherència argumental, considera urgent l’elaboració d’una política hidràulica que configuri un escenari de finançament estable a mitjà termini i entenedor per a la societat.

El Dictamen també valora positivament el compromís que les taxes augmentin el 2%, l’objectiu d’inflació prevista. Malgrat això, es valora negativament tant l’augment del 2,7% de la tarifa d’utilització de l’aigua, no prou justificada, com la creació d’una taxa i de nous fets imposables, insuficientment justificats, que graven certs serveis que ofereix l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i creu convenient que els departaments de la Generalitat de Catalunya facin una anàlisi individual de cada una de les taxes que gestionen amb independència de la seva rellevància econòmica, per tal de replantejar la seva conveniència.

El Dictamen considera, per altra banda, que la dilació en l’elaboració del Decret de desenvolupament de la Llei 13/2006 en matèria de prestacions de dret subjectiu perjudica els seus beneficiaris , sobretot pel que fa als endarreriments produïts des del reconeixement dels efectes econòmics i mostra certa preocupació pel fet que la fixació d’un termini de caducitat s’iniciï amb la data d’entrada en vigor d’un decret pendent d’aprovar i que finalitzi en una data fixa.

Finalment el Dictamen valora positivament les mesures d’estalvi i millora en la gestió com ara la implantació d’un sistema de Tresoreria Corporativa.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat