CTESC
Cercador

Dictamen 01/2013

sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001, de 24 de juliol, i del Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de desembre

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 166/2013, de 21 de maig, de modificació del Reglament de casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001, de 24 de juliol, i del Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de desembre [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 2,0 No escau 67% El Govern ha acceptat les dues observacions referides a qüestions formals de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 de gener de 2013, aprova per dinou vots a favor, cap en contra i sis abstencions el Dictamen 1/2013 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001, de 24 de juliol, i del Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de desembre.

El Dictamen conté tres observacions a l’articulat, dues d’elles de caràcter tècnic.

Pel que fa al personal encarregat de la ruleta francesa, el CTESC considera excessiu que un cap de taula hagi de controlar quatre taules contigües i proposa que es redueixi el nombre de taules que hagi de controlar.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat