CTESC
Cercador

Dictamen 32/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
13 5,0 2,5 58% Les observacions acceptades pel Govern fan referència a qüestions formals i d’aclariment i concreció de la norma. En el tràmit parlamentari s’han acceptat dues observacions que fan referència a qüestions del contingut de la norma i una que fa referència a un aspecte formal.

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 17 de novembre de 2014, va aprovar per unanimitat el Dictamen 32/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.

El Dictamen conté tres observacions generals i tretze observacions a l’articulat.

El CTESC valora positivament l’objectiu de la norma de simplificar les obligacions i regular el règim d’intervenció aplicable a les activitats innòcues o de baix risc passant a un règim de control posterior. Tot i així, recomana que es reforcin els procediments administratius de verificació posterior dels requisits legalment establerts ja que considera que l’objectiu de simplificació dels tràmits administratius no hauria de comportar una desregulació, en la pràctica, de l’activitat econòmica.

Aquesta norma crea una Comissió per Facilitar l’Accés i l’Exercici a les Activitats Econòmiques. Ateses les seves funcions, el CTESC considera que les organitzacions empresarials i sindicals més representatives haurien de formar-ne part.

També es considera que la tramitació de l’expedient relatiu a la suspensió temporal de la prestació de serveis públics hauria d’incloure un informe de la representació legal dels treballadors.

Es recomana que es clarifiqui el regim d’intervenció administrativa que tindran les activitats que se suprimeixen de l’annex III de la Llei 20/2009.

En d’altres observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la interpretació i la concreció de la norma.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat