CTESC
Cercador

Dictamen 24/2013

sobre l'Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
10 7,0 0,0 70% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma. Pel que fa a la valoració, no hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 9 de desembre de 2013, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i una abstenció el Dictamen 24/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

El Dictamen conté deu observacions a l’articulat.

El CTESC considera adient afavorir el principi de transparència, però considera que la norma és excessivament exigent per a les fundacions petites respecte de la informació rellevant mínima que s’ha d’incloure, per la qual cosa entén que cal aplicar el principi europeu referit a la regulació “pensant en petita escala” i ajustar els requisits de la informació rellevant a la grandària de les fundacions.

Es recomana revisar les circumstàncies atenuants, per tal d’aclarir quins són els beneficiaris de l’atenuació en el cas que la fundació disposi de codis de bones pràctiques o de bon govern.

D’altra banda, es realitzen observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma i també en algunes altres es demana que sigui l’Administració qui clarifiqui la redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat