CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 26/2008

sobre l'Avantprojecte de llei d'aeroports i heliports de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 14/2009, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 3,0 0,6 45% A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’ha tingut en compte una observació atès que ha variat el contingut del que regula la norma i l’observació del CTESC ha perdut el seu sentit. El parlament ha introduït la definició de dos dels tres conceptes que es proposava en una de les observacions

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de novembre, aprova per deu vots a favor, dos en contra i set abstencions el Dictamen 26/2008 sobre l’Avantprojecte de llei d’aeroports i heliports de Catalunya.

El Dictamen conté quatre observacions generals i nou observacions a l’articulat.

En el dictamen es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria de regular les competències i les funcions de la Generalitat de Catalunya amb major detall.

També s’indica que les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya han de tenir presència en els Consells d’Administració tant d’Aeroports de Catalunya com de les societats gestores públiques que es creïn amb la finalitat de gestionar els diferents aeroports.

Atès que l’Avantprojecte de llei estableix diferents preceptes que hauran de ser regulats a través de reglaments, es proposa que aquestes normes reglamentàries s’agrupin en un sol text amb l’objectiu de facilitar el coneixement de la norma per part dels legislats.

En el Dictamen es posa de manifest la necessitat d’afegir una disposició addicional on es reguli la situació i els drets dels treballadors que actualment depenen del gestor d’aeroports (AENA) en el supòsit que hi hagi una subrogació, i també que es reguli la possibilitat de mobilitat laboral entre els aeroports d’Aeroports de Catalunya i els d’AENA. També es proposa que es reguli la situació i els drets dels treballadors de les empreses concessionàries.

Pel que fa a l’articulat es proposa que s’incorporin a les definicions els conceptes de “societats gestores”, d’“usuari” i de “treballador aeroportuari”; que els vocals del Consell d’Administració designats en representació de la Generalitat o altres administracions cessin a proposta de l’òrgan que hagi proposat el seu nomenament; que es defineixi l’objecte del Consell Social com a òrgan consultiu i assessor d’Aeroports de Catalunya i que es defineixin les seves competències i funcions.

En el dictamen es proposa que, atesa la importància que té l’accessibilitat en el cas d’infraestructures aeroportuàries, aquesta previsió i la documentació associada (pla de mobilitat), hauria d’estar recollida en l’article 6.5 com a documentació obligatòria que ha d’incloure el Pla Director Urbanístic Aeroportuari, enlloc de a la disposició addicional cinquena.

Es valora positivament el fet d’establir el dret de tempteig i retracte respecte qualsevol negoci jurídic que comporti la transmissió d’un aeroport o aeròdrom de titularitat privada, i es considera que aquest precepte s’hauria d’ampliar també al cas en el que el titular de la infraestructura aeroportuària sigui un ens local.

La UGT ha presentat un vot particular mitjançant el qual manifesten que s’hauria de modificar la llei per tal que la gestió dels aeroports de la Generalitat sigui executada per les societats gestores públiques de cada aeroport o per Aeroports de Catalunya, sense que existeixi la possibilitat que aquesta sigui atorgada a un tercer a través d’una concessió.
 

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat