CTESC
Cercador

Dictamen 17/2011

sobre el Projecte d'ordre per la qual es regula el Registre de Certificats de Professionalitat i Acreditacions Parcials Acumulables de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 29 de desembre de 2011, aprova per disset vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 16/2011 sobre el Projecte d’Ordre per la qual es regula el Registre de Certificats de Professionalitat i Acreditacions Parcials Acumulables de Catalunya i s’estableix el procediment per a la seva acreditació, inscripció i expedició.

El Dictamen conté cinc observacions generals i nou observacions a l’articulat.

El CTESC valora que finalment es reguli aquest Registre i que s’estableixi el procediment per a la seva acreditació, inscripció i expedició. Es considera que és un dels elements que configuren el Sistema de Qualificació i Formació Professional i ha de fer possible l’aprofitament de totes les oportunitats que dóna el procés d’integració de la formació professional, especialment després de la Llei 35/2010 que preveu la possibilitat de realitzar un contracte en pràctiques si s’està en possessió d’un certificat de professionalitat.

El CTESC considera que aquesta norma s’haurà de complementar en breu amb la normativa que reguli a Catalunya els procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals, que és una de les vies a través de les quals es pot accedir als certificats de professionalitat.

Es posa de manifest que s’hauria d’anar cap a un únic registre de les competències acreditades a través del Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional.

El CTESC considera que seria convenient que es pogués evitar la duplicitat en el pagament per l’acreditació parcial acumulable d’unitats de competència.

Es considera que s’haurien d’establir mecanismes de difusió de la funcionalitat i utilitat dels certificats de professionalitat i de les acreditacions parcials acumulables, així com la comunicació dels avantatges competitius i econòmics dels certificats de professionalitat per a la societat i l’empresa.

El CTESC considera que el silenci administratiu en el procediment d’expedició del certificat de professionalitat ha de ser de caràcter positiu. També considera que la resolució desestimatòria expressa ha d’estar motivada.

En les observacions a l’articulat, bàsicament, es proposen millores formals o tècniques.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat