CTESC
Cercador

Dictamen 23/2014

sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles publics i recreatives

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma que no ha superat el tràmit parlamentari o que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 28 de juliol de 2014, va aprovar per vint vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 23/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives.

El Dictamen conté dues observacions general i catorze observacions a l’articulat.

El CTESC recomana que en l’articulat de la Llei es garanteixi que, de la mateixa manera que els titulars dels establiments, els explotadors i organitzadors han de facilitar que les comunicacions i notificacions es realitzin amb mitjans informàtics i telemàtics accessibles, l’Administració faci el mateix vers l’administrat.

També es recomana que en el text de la norma es facin concordar els conceptes de “perill” i “risc” amb l’establert en la normativa sectorial de seguretat, especialment pel que fa al règim sancionador.

En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de clarificar, concretar la norma i millorar-ne la interpretació. Així es recomana que en la definició d’activitats de risc important la classificació es faci d’acord amb la superfície d’ús públic i no en base a la superfície; que es moduli el concepte “risc important” a efectes del que s’ha de considerar un risc important; que es concreti què és una alteració significativa de les característiques o del funcionament de les activitats; que s’acoti la responsabilitat solidària en funció del tipus de les infraccions; que s’aclareixi el concepte d’“obligació de caràcter permanent o continuat” en relació amb la prescripció; que es clarifiquin i acotin els casos en què s’ha d’informar la policia de Catalunya dels indicis de conducta incívica i que es clarifiqui el concepte de la proximitat dels seus establiments i dels espais on se celebren els espectacles públics o les activitats recreatives.

El CTESC també recomana que en la regulació de les transmissions se substitueixi el termini de dos mesos posteriors a la comunicació pel termini d’un mes i que en el procediment sancionador es redueixi el termini per resoldre i notificar.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat