CTESC
Cercador

Dictamen 30/2014

sobre el Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 2,0 No escau 33% El Govern ha acceptat dues observacions referides a qüestions formals de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 10 de novembre de 2014, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 30/2014 sobre el Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de Catalunya.

El Dictamen conté tres observacions generals i sis observacions a l’articulat. També hi ha un vot particular presentat per la Taula del Tercer Sector.

El CTESC recomana fer una revisió de la composició del Consell per tal d’incorporar-hi els representants de les associacions de les entitats que presten serveis al col·lectiu de persones discapacitades, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i els col·legis professionals.

El CTESC constata que hi ha un debat sobre el terme per identificar el col·lectiu de persones al qual es refereix el Projecte de decret: persones amb discapacitat i/o persones amb diversitat funcional, i recomana que amb l’objectiu de recollir les diferents sensibilitats, s’introdueixi en el preàmbul una referència a les persones amb diversitat funcional.

En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.

En el vot particular, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social posa de manifest que, tot i donar suport al Dictamen, consideren adequada la composició del Consell de la Discapacitat de Catalunya, però atesa la recomanació del CTESC d’incorporar nous membres en la seva composició consideren que també s’hi hauria de preveure la participació del Tercer Sector Social.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat