CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2009

sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre d'homologació d'agents immobiliaris, es regulen els requisits de capacitació professional d'aquests i es determinen les modalitats i les imports de les garanties i assegurances sobre l'activitat dels agents

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 6,0 No escau 86% Per realitzar el còmput de les observacions, no s’ha tingut en compte una d’elles ja que l’article a què feia referència s’ha retirat de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 2 de febrer, aprova per 21 vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 1/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre d’homologació d’agents immobiliaris, es regulen els requisits de capacitació professional d’aquests i es determinen les modalitats i els imports de les garanties i assegurances sobre l’activitat dels agents.

El Dictamen conté quatre observacions generals i vuit a l’articulat.

El CTESC valora positivament que es protegeixi les persones consumidores i usuàries de serveis en les operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de bens immobles i que es millori la transparència i la professionalitat del sector de mediació, d’assessorament i de gestió en transaccions immobiliàries.

En el Dictamen es posa de manifest que la capacitació professional per a l’exercici de l’activitat d’agent immobiliari s’hauria de realitzar mitjançant el sistema d’acreditació de competències i recomana que es tinguin en compte els criteris que l’Institut Català de Qualificacions Professionals pugui desenvolupar en aquest àmbit.

El CTESC considera que, en el cas dels agents immobiliaris que ja realitzaven aquesta activitat abans de l’entrada en vigor del present Decret, és excessiu el termini d’un any per efectuar la sol·licitud d’inscripció al registre i recomana una revisió a la baixa del termini.

Pel que fa a la declaració responsable recollida en l’annex 4, el CTESC considera que s’hauria de suprimir el punt referent a la declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que s’hauria d’afegir un punt que fes referència a les dades identificatives de l’assegurança regulada en el capítol III.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat