CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 03/2008

sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana per a la integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma que no ha superat el tràmit parlamentari o que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 25 de febrer, aprova per unanimitat el Dictamen 3/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana per a la integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats.

En aquest Dictamen el CTESC posa de manifest que, amb caràcter excepcional, l’Agència podria perllongar l’atenció dels joves extutelats més enllà dels 21 anys. Per realitzar aquesta perllongació s’hauria de tenir en compte el criteri dels equips tècnics responsables del seguiment del jove i l’objectiu hauria de ser aconseguir la seva efectiva emancipació.

En el Dictamen es proposa que en la Llei s’estableixi la col·laboració i la informació recíproca amb les entitats i agents socials que ofereixen assessorament en matèria d’inserció dels joves immigrants tutelats i extutelats.

En les observacions a l’articulat del Dictamen es recull que es considera necessària la incorporació de la representació institucional dels agents socials en la composició del Consell Assessorde la futura Agència catalana per a la integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats. També es considera que en la seva composició s’ha d’assegurar la representació de les empreses d’economia social, atesa la seva participació activa en aquest àmbit.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat