CTESC
Cercador

Dictamen 12/2012

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 129/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
4 1,0 No escau 25% El Govern ha recollit una de les observacions del CTESC referida a que la responsabilitat solidària només pot ser sobre la quota tributària i no sobre els recàrrecs i interessos generats

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de juliol de 2012, aprova per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 12/2012 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

El Dictamen conté una observació general i quatre observacions a l’articulat.

El CTESC posa de manifest que, juntament amb aquest Projecte de decret, s’hauria d’haver disposat de la norma que regularà el Fons per al foment turístic, atès que l’impost sobre les estades en establiments turístics és de caire finalista, d’acord amb l’article 98 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació d’un impost sobre les estades en establiments turístics.

Pel que fa al fet imposable, el CTESC considera que s’hauria d’afegir que no es considerarà a cap efecte fracció gravable el lapse temporal que estigui dins de les condicions d’ús que l’establiment tingui pel que fa al còmput de l’estada.

El CTESC considera que la responsabilitat solidària només es pot referir a la quota tributària i no ha d’afectar recàrrecs i interessos. Així, el CTESC considera que si el subjecte passiu substitut ingressa la quota tributària corresponent a l’estada del contribuent sense haver-l’hi pogut repercutir, pot adreçar-se a la persona intermediària per reclamar la quota, però no li podria reclamar ni els recàrrecs ni els interessos que hagi hagut de satisfer a l’Administració tributària per aquest concepte.

El CTESC considera que s’hauria d’afegir que, a efectes de l’impost, només s’haurien de computar les estades als càmpings en els períodes diürns, amb una estada superior a 12 hores al càmping. I també s’hauria d’afegir que no s’ha de considerar fet imposable i no ha de generar quota tributària l’estada de professionals del turisme, on no hi ha contraprestació econòmica per l’estada.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat