CTESC
Cercador

Dictamen 38/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l'autorització sanitària de les ortopèdies i dels establiments d'autopròtesis i se'n regula el procediment d'autorització

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 179/2010, de 23 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l'autorització sanitària de les ortopèdies i dels establiments d'audiopròtesis i se'n regula el procediment d'autorització [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 0,0 No escau 0% El Govern no ha acceptat cap de les dues observacions proposades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 13 de setembre de 2010, aprova per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i tres abstencions el Dictamen 38/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària de les ortopèdies i dels establiments d’audiopròtesis i se’n regula el procediment d’autorització.

El Dictamen conté dues observacions a l’articulat.

En la primera observació el CTESC posa de manifest que s’haurien de concretar els requisits formatius i les tasques associades als diferents nivells formatius del personal de les ortopèdies i dels establiments d’audiopròtesis.

En el Projecte de decret s’estableix que poden exercir com a directors o directores tècniques en una ortopèdia, encara que no siguin tècnics o tècniques ortopedistes, les persones que puguin acreditar que en data 14 de maig de 1999 disposaven d’una experiència laboral mínima de tres anys en aquesta activitat. El CTESC considera que s’hauria d’aclarir si l’activitat professional ha de tenir continuïtat després del 14 de maig de 1999 o bé si és suficient acreditar que en aquella data es disposava de l’experiència laboral exigida, encara que des d’aquell moment no s’hagi tornat a exercir.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat