CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 24/2006

sobre el Projecte de decret dels serveis de transport urbà de viatgers en autobús amb finalitat cultural i turística

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 363/2006, de 3 d'octubre, dels serveis de transport urbà de viatgers en autobús amb finalitat cultural i turística [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 3,3 No escau 46% Les consideracions recollides en el Decret aprovat afecten a qüestions de contingut material

Resum

El CTESC valora positivament el fet de regular una activitat de transport públic de caràcter cultural i turístic per les seves característiques singulars, atesos els conflictes que en determinats moments i en diversos municipis s’han posat de manifest per les característiques especials d’aquest tipus d’activitat de transport públic. Igualment, es considera que aquest Projecte de decret pot afavorir un desenvolupament de qualitat d’aquesta activitat.

Així mateix, el Dictamen coincideix amb el criteri d’atorgar als ens locals la planificació, l’ordenació i la gestió dels serveis regulats al Projecte de decret.

D’altra banda, recomana que s’incorpori en l’autorització i l’adjudicació dels serveis la consideració de criteris ambientals, amb especial referència a l’eficiència energètica.

El Dictamen considera que s’hauria d’especificar d’una forma més concreta la justificació per la qual es proposa una regulació específica d’aquesta modalitat de transport. Igualment, recomana una definició més àmplia de les característiques pròpies d’aquest tipus de servei.

La Unió de Pagesos de Catalunya, integrant del Grup Tercer, tot i haver votat favorablement el Dictamen, formula un vot particular, atès que consideren important que quedi constància de la problemàtica específica de les zones rurals, mancades de serveis de transport urbà, i de la millora que comportaria poder utilitzar com a transport regular els autobusos amb finalitat cultural i turística. En aquest sentit, posa de manifest que aquest servei pot cobrir necessitats de transport regular per a persones que viuen i treballen en el propi territori, si disposen d’una tarifa diferenciada.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat