CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 17/2010

sobre el Projecte de decret sobre el pesatge, classificació i marcatge de les canals porcines

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 85/2010, de 29 de juny, sobre el pesatge, classificació i marcatge de les canals porcines [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 5,0 No escau 56% De les observacions realitzades pel CTESC el Govern n’ha recollit una de formal i també aquelles que feien referència a la formació dels treballadors i a la correspondència entre les dades de la pesada, les registrades i les comunicades al proveïdor

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 22 de març de 2010, aprova per set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 17/2010 sobre el Projecte de decret sobre el pesatge, classificació i marcatge de les canals porcines.

El Dictamen conté dues observacions generals i nou observacions a l’articulat.

El CTESC considera que s’hauria de donar la màxima prioritat a la tramitació d’aquest Projecte de decret, per tal que entri en vigor al més aviat possible, i se superin els entrebancs que va trobar la normativa anterior.

El CTESC proposa que s’introdueixin expressament a la norma els punts més rellevants fixats per la normativa europea en el Reglament CE 1249/2008 de la Comissió, del 10 de desembre de 2008, com, per exemple, que les inspeccions que cal realitzar sobre el terreny dels escorxadors afectats es facin de manera imprevista, que s’estableixi el número mínim de controls que cal fer, que es determini l’àmbit dels controls sobre la base de l’anàlisi de riscos, que si els organismes encarregats dels controls no són de caràcter públic, els controls es facin sota la supervisió física d’un organisme públic en les mateixes condicions.

El CTESC considera que no ha de ser potestatiu, sinó obligatori, que el departament competent en matèria de ramaderia estableixi un model homologat d’acta per introduir les dades referents a la identificació, el pes i la classificació de les canals.

El CTESC recomana que s’estableixi la periodicitat amb què una entitat de certificació acreditada hagi de calibrar els equips de classificació. També considera que hauria de constar a la norma que l’Administració ha de controlar no només la correspondència entre el valor de la pesada de la canal porcina i el valor registrat, sinó també la correspondència amb el valor comunicat al proveïdor dels animals. Aquest mateix control també hauria de constar respecte a la classificació.

El CTESC considera que el correcte funcionament dels sistemes de classificació manuals o semiautomàtics depèn en gran mesura de l’operador, de manera que cal que aquest estigui correctament format. Per aquest motiu, es proposa que s’inclogui en la norma que els escorxadors han de garantir i acreditar una formació mínima necessària adreçada a aquest personal.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat