CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 17/2008

sobre el Projecte de decret d’establiment de la figura d’habitatge concertat, i d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
13 6,0 No escau 46% Les observacions acceptades són de tipus formal.Pel que fa a l’observació 13, en el text de la norma no es recull però en un escrit tramés per la secretària d’habitatge que es pronuncia sobre el dictamen del CTESC manifesta que l’observació s’ha de considerar acceptada en la mesura que el conveni formalitzat el dia 9 de juliol de 2008 per establir línies de finançament preferencials per a l’adquisició d’habitatges protegits i per a les obres de rehabilitació protegides, la possibilitat de finançament fins al 100% s’ha fet extensiu a totes les modalitats d’habitatges protegit.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 30 de juny de 2008, aprova per unanimitat el Dictamen 17/2008 sobre el Projecte de decret d’establiment de la figura d’habitatge concertat, i d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge.

El Dictamen conté sis observacions generals i tretze observacions a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que la figura de l’habitatge concertat català pot donar sortida a una part de la borsa d’habitatge lliure que, amb el canvi de cicle, no troba sortida en el mercat.

No obstant això, es considera que, per afavorir l’accés a l’habitatge, els preus d’aquesta nova tipologia haurien de ser més assequibles, atès que els preus màxims que el Projecte de decret estableix són molt propers als preus actuals del mercat lliure.

En aquesta mateixa línia, es posa de manifest que els recursos públics han d’anar preferentment destinats a la promoció d’habitatges de protecció oficial de règim general i de règim especial.

Una altra observació recomana igualar el règim jurídic per a tots els habitatges de preu concertat de Catalunya, independentment del tipus de sòl sobre el qual es construeixin o estiguin construïts.

D’altra banda, en el supòsit d’exercici de l’opció de compra que es reconeix a la tipologia d’habitatges de lloguer, es proposa actualitzar amb l’IPC l’import de les rendes cobrades al llogater que el promotor ha de descomptar del preu de venda.

En una altra observació, es proposa mantenir l’actual regulació del procediment de tramitació de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges.  

Finalment, es valora molt positivament el fet que el Departament de Medi Ambient i Habitatge estableixi acords amb les entitats financeres de Catalunya per tal que els préstecs preferencials per a l'adquisició d'habitatges de preu concertat de Catalunya puguin arribar al 100% del preu de l'habitatge, i es recomana que aquest acord es pugui estendre a la resta de tipologies d'habitatge de protecció oficial.

UGT formula un vot particular per a reclamar la unificació del període de qualificació de la nova tipologia d’habitatges de protecció oficial que es crea a través del Projecte de decret objecte de dictamen i, així mateix, per a continuar reclamant al Govern la reducció d’aquest període, reclamant que el termini de qualificació sigui, per a tots els casos, de 30 anys.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat